Ogólne wytyczne o dobrej praktyce dla usługujących i pomocników oraz Zasady postępowania online podczas Europejskiej konferencji dla młodzieży

Dokładnie
przeczytaj

Ogólne wytyczne o dobrej praktyce dla usługujących i pomocników oraz Zasady postępowania online podczas Europejskiej konferencji dla młodzieży

Wytyczne o dobrej praktyce:

Poniższe ogólne wytyczne będą miały zastosowanie do wszystkich osób biorących udział w wydarzeniach organizowanych i wspieranych przez Dzieło wśród europejskiej młodzieży (European Young People’s Work e.V.) podczas służby z dziećmi i młodzieżą (w wieku poniżej 18 lat).

1. Branie odpowiedzialności – Bierzemy odpowiedzialność za dobro powierzonych nam dzieci i młodzieży i chronimy je w naszym otoczeniu przed zaniedbaniem i złym traktowaniem, a także przed upośledzeniem ich zdrowia i wszelkiego rodzaju dyskryminacją.

2. Przestrzeganie ich praw – Przestrzegamy prawa dzieci i młodzieży powierzonych nam do integralności cielesnej i ich sfery prywatnej oraz nie wyrządzamy żadnej formy przemocy, fizycznej, psychicznej ani seksualnej.

3. Poszanowanie granic – Szanujemy indywidualne poczucie granic powierzonych nam dzieci i młodzieży i dopełnimy starań, aby dzieci i młodzież szanowały te granice w kontakcie ze sobą nawzajem. Usługujący i pomocnicy pukają do drzwi pokoi młodych ludzi przed wejściem. Należy unikać sytuacji, w których usługujący przebywają samotnie z młodą osobą lub dzieckiem w pokoju lub samochodzie. Jeśli nie jest to możliwe, drzwi powinny pozostać otwarte, a inna osoba usługująca powinna wiedzieć tej o sytuacji.

4. Wspieranie rozwoju osobistego – Cenimy nasze dzieci i młodzież oraz wspieramy ich rozwój osobisty. Prowadzimy ich do odpowiednich zachowań społecznych z innymi ludźmi oraz do tolerancji, szacunku i uczciwej gry.

5. Przestrzeganie praw osobistych – Dane dotyczące dzieci i młodzieży, które zostały nam powierzone lub udostępnione, traktujemy z zachowaniem ścisłej poufności. Nie wykonujemy żadnych zdjęć ani nagrań wideo młodych ludzi w ich pokojach lub łazienkach. Zdjęcia lub filmy nie mogą być rozpowszechniane przez media społecznościowe. Obsługujemy obrazy i materiały wideo, które przedstawiają dzieci i młodzież z wyczuciem i odpowiedzialnością, zgodnie z ochroną danych, szczególnie gdy są one podawane do wiadomości publicznej w mediach społecznościowych.

6. Przejrzysta komunikacja – Nie komunikujemy się z poszczególnymi dziećmi lub młodzieżą na tematy osobiste poprzez media społecznościowe (np. Facebook) lub aplikacje komunikatorowe (np. WhatsApp).

7. Aktywna interwencja – W przypadku konfliktu lub podejrzeń nie niewłaściwego zachowania, a także naruszenia przez osoby trzecie, które również podlegają tym wytycznym, informujemy osobę kontaktową, wyznaczoną dla tego wydarzenia, która skontaktuje się z profesjonalnymi słuzbami. Ochrona dzieci i młodzieży zawsze ma najwyższy priorytet.

8. Alkohol, nikotyna, narkotyki– Rozumiem, że stosowanie tych substancji podczas konferencji jest surowo zabronione.

zasady postępowania

Dla usługujących i pomocników

ZASADY POSTĘPOWANIA:

Ponieważ konferencja odbywa się online, obowiązywać będą specjalne zasady postępowania dla usługujących i pomocników mające na celu chronić młodych ludzi. Poniższe punkty oparte są na zaleceniach szkół, organizacji młodzieżowych i organów doradczych.

1. Wykorzystywanie – Należy pamiętać, że osobisty kontakt między osobą dorosłą i młodą osobą w Internecie stanowi okazję do nawiązania prywatnego związku i stwarza możliwość uwodzenia / wykorzystywania seksualnego. Uważaj na tego rodzaju oznaki. Jeśli coś sprawi, że poczujesz się niekomfortowo, zgłoś wszelkie podejrzenia do osób odpowiedzialnych za ochronę pod adresem safeguarding@ypconference.eu.

2. Dane osobowe – Nie udostępniaj osobistych danych kontaktowych młodych ludzi i usługujących.

3. Nie bądź zbyt swobodny w tym, co mówisz – Pamiętaj, że działania i słowa mogą być źle interpretowane. Nie prowadź niewłaściwych rozmów z młodymi ludźmi. Odnoś się z szacunkiem.

4. Ubieraj się odpowiednio – Ubieraj się tak, jak na zwykłej konferencji dla młodzieży.

5. Uważaj na swoje otoczenie – W miarę możliwości nie należy dzwonić z sypialni. Rozważ elementy, które będzie widać w kamerze. Zastanów się nad stosownością ubioru osób w tle.

6. Nie bądź sam Osoba dorosła nigdy nie powinna przebywać samotnie z młodą osobą (cała komunikacja online w cztery oczy jest równoznaczna ze spotkaniem się z młodą osobą w pokoju na własną rękę, bez nikogo w pobliżu). Zawsze szukaj innej osoby dorosłej, która będzie z tobą w fizycznym pokoju. Poproś rodzica, aby pozostał w pobliżu (mogą przyjść i odejść).

7. Natychmiast zgłaszaj wszelkie obawy – Jeśli masz jakiekolwiek obawy, skontaktuj się z office@ypconference.eu , który pomoże ci połączyć Cię z zespołem nadzorującym.

8. Zapobiegaj niewłaściwemu zachowaniu – Zachowaj odpowiednie środki ostrożności podczas konfigurowania spotkania. Zachowaj czujność, aby wyciszyć / zablokować wszelkie niewłaściwe zachowania.

9. Zakaz robienia zdjęć lub filmów – Nie rób zdjęć, zrzutów ekranu ani filmów żadnej młodej osoby ani osoby usługującej i nie publikuj ich online ani nie wysyłaj nikomu.